કટક માં લગ્નના સ્થળો

0

Chahata Nagar, Mahanadi Road, Bidanasi, Cuttack, Odisha 753008, India

4 હોલ્સ 60, 150, 250, 400 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 620/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 850/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ, હિટીંગ

Palamandap, Badambadi, Old LIC Colony, Cuttack, Odisha 753012, India

બેઠક ક્ષમતા 60 લોકો

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, વેજ ₹ 1,150/વ્યક્તિમાંથી

વ્યક્તિ દીઠ કિમંત, નોન-વેજ ₹ 1,350/વ્યક્તિમાંથી

ખાસ લક્ષણો: એર કન્ડીશનર, Wi-Fi / ઈન્ટરનેટ, TV સ્ક્રીન્સ, બાથરૂમ

વધુ -18 બતાવો